Calendrier 2022 - 2023
Aller
Fédérale 2 - Poule 4 -
Retour

11/09
18/09
25/09
09/10
16/10
23/10
05/11
13/11
27/11
04/12
11/12

Belves
Arpajon Veinazes
Vichy
Arpajon Veinazes
Decazeville
Arpajon Veinazes
Cahors
Arpajon Veinazes
Clermont Cournon
Monflanquin
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Beaumont de Lomagne
Arpajon Veinazes
Riom
Arpajon Veinazes
Levezou Segala
Arpajon Veinazes
Causse Vezere
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Negrepelisse
18/12
15/01
05/02
09/04
12/02
19/02
05/03
12/03
26/03
02/04
16/04
Calendrier 2022 - 2023
Aller
Fédérale 2 - Poule 4 -
Retour

11/09
18/09
25/09
09/10
16/10
23/10
05/11
13/11
27/11
04/12
11/12

Belves
Arpajon Veinazes
Vichy
Arpajon Veinazes
Decazeville
Arpajon Veinazes
Cahors
Arpajon Veinazes
Clermont Cournon
Monflanquin
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Beaumont de Lomagne
Arpajon Veinazes
Riom
Arpajon Veinazes
Levezou Segala
Arpajon Veinazes
Causse Vezere
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Negrepelisse
18/12
15/01
05/02
09/04
12/02
19/02
05/03
12/03
26/03
02/04
16/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2022 - 2023
Aller
Fédérale 2 - Poule 4 -
Retour

11/09
18/09
25/09
09/10
16/10
23/10
05/11
13/11
27/11
04/12
11/12

Belves
Arpajon Veinazes
Vichy
Arpajon Veinazes
Decazeville
Arpajon Veinazes
Cahors
Arpajon Veinazes
Clermont Cournon
Monflanquin
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Beaumont de Lomagne
Arpajon Veinazes
Riom
Arpajon Veinazes
Levezou Segala
Arpajon Veinazes
Causse Vezere
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Negrepelisse
18/12
15/01
05/02
09/04
12/02
19/02
05/03
12/03
26/03
02/04
16/04
Calendrier 2022 - 2023
Aller
Fédérale 2 - Poule 4 -
Retour

11/09
18/09
25/09
09/10
16/10
23/10
05/11
13/11
27/11
04/12
11/12

Belves
Arpajon Veinazes
Vichy
Arpajon Veinazes
Decazeville
Arpajon Veinazes
Cahors
Arpajon Veinazes
Clermont Cournon
Monflanquin
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Beaumont de Lomagne
Arpajon Veinazes
Riom
Arpajon Veinazes
Levezou Segala
Arpajon Veinazes
Causse Vezere
Arpajon Veinazes
Arpajon Veinazes
Negrepelisse
18/12
15/01
05/02
09/04
12/02
19/02
05/03
12/03
26/03
02/04
16/04